خدمات ما

مشتریان ما، اعتبار ما

نظری از یکی از مشتریان درباره ما


وقتی صحبت از ارسال محموله در مقیاس بزرگتر میشود باید فکر هزینه های حمل و نقل نیز باشیم ، زیرا نیروی انسانی و انرژی کمتری برای حمل و نقل همان مقدار بار وجود دارد. واگن های مختلفی در پشت یک لوکوموتیو جمع می شوند که مستقیم یا بخشی از آن به مقصد نهایی می روند. حمل و نقل ریلی چه داخلی و چه بین المللی به وسیله کوریدورهای حمل و نقل جا به جا میشوند که مخصوص جا به جایی بار هستند و مسافر جا به جا نمیکنند.سپاس کارگو آپ

signature

درباره ما

وقتی صحبت از ارسال محموله در مقیاس بزرگتر میشود باید فکر هزینه های حمل و نقل نیز باشیم ، زیرا نیروی انسانی و انرژی کمتری برای حمل و نقل همان مقدار بار وجود دارد. واگن های مختلفی در پشت یک لوکوموتیو جمع می شوند که مستقیم یا بخشی از آن به مقصد نهایی می روند. حمل و نقل ریلی چه داخلی و چه بین المللی به وسیله کوریدورهای حمل و نقل جا به جا میشوند که مخصوص جا به جایی بار هستند و مسافر جا به جا نمیکنند. جزئیات بیشتر

نظر مشتریان

۰۰
دفاتر شرکت
۰۰
کارمند فعال
۰۰
کشور تحت پوشش
۰۰
سال تجربه